ماتریس ارزیابی عملکرد فرد

ماتریس ارزیابی عملکرد

زمان مطالعه 2 دقیقه |

ماتریس 9 خانه برای ارزیابی عملکرد افراد و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها استفاده می شود. مدیران از این ماتریس برای ارزیابی افراد در مرحله استخدام یا برنامه ریزی برای جذب نیروهای جدید و نیز تعریف دوره های بازآموزی و توانمندسازی پرسنل خود استفاده می کنند. استفاده از این ماتریس به سازمان ها کمک می کند توانمندی های موجود در حوزه نیروی انسانی خود را بشناسند و با انتظارات و اهداف واقع بینانه، برنامه ریزی درست و دقیق تری برای آینده داشته باشند

معیارهای اصلی در تحلیل این ماتریس برای افراد عبارتند از

فرد تا کنون چقدر در دستیابی به اهداف خود موفق بوده است؟

به چند درصد از اهداف خود دست پیدا کرده و با چه کیفیتی توانسته آنچه بر عهده اش بوده را تکمیل کند و به سرانجام برساند؟

چه دستاوردهای موفقیت آمیزی در کارنامه اش وجود دارد؟

اگر در دستیابی به هدفی ناموفق بوده، آیا امکان بهبود عملکرد وجود دارد؟

تعداد و درصد چنین ناکامی هایی چقدر بوده است؟

عوامل مهم و اصلی انگیزه برای فرد کدامند؟ این عوامل را چگونه می توان برای بهبود عملکرد در زمینه های مورد نیاز استفاده کرد؟

در چه مواردی باید آموزش ببیند، رشد کند و عملکرد خود را بهتر کند؟ از چه طریقی می توان رشد و توسعه مورد نیاز را برای این فرد بخصوص فراهم و تسهیل کرد؟

نواحی سبز رنگ در ماتریس نشان دهنده ارزش بالای فرد است چراکه عملکرد خوبی تا کنون داشته و نیز پتانسل بالایی برای بهبود عملکرد نیز دارد. خانه سبز رنگ سمت راست بالا مربوط با افرادی هست که اصطلاحا در رقابت با خودشان هستند و صرفا دستیابی به اهداف و انجام امور محوله ایشان را راضی نمی کند بلکه در هر شرایطی حتی پس از رسیدن به اهداف تعیین شده نیز دنبال بهبود عملکر خودشان هستند حتی اگر دیگران مثل مدیر و رئیس و همکاران چنین انتظاری نداشته باشند. آنها به خوب راضی نیستند و همواره دنبال بهتر و عالی هستند. ورزشکاران المپیک بویژه وقتی سعی در بهبود رکرودهای قبلی رقبا و خودشان دارند در این خانه قرار می گیرند

Scroll to Top
Scroll to Top