مدرسی دیجیتال مارکتینگ

قسمت هشتم: شکل قانونی و حقوقی فعالیت شما

زمان مطالعه 3 دقیقه |

قانون تنها قدرتی است که میتواند کل کسب و کار شما را منحل کند! در شروع کارتان باید از مجوزهای مورد نیاز و قوانینی که باید رعایت کنید، اطلاع داشته باشید؛ به ویژه اگر کسب و کارتان در صنایع حساس مانند سلامت و بهداشت و یا مواد غذایی قرار داشته باشید

نحوه همکاری با شرکا و سرمایه گذارن نیز مشمول قوانینی هستند که بیشتر نوع شرکت شما از لحاظ حقوقی تعیین کننده این همکاری خواهد بود. پس شما باید قبل از شروع، نوع شرکت خود را به لحاظ حقوقی مشخص کنید. در زیر به بررسی انواع شرکت از دید قانون تجارت می پردازیم

شرکت تضامنی

این شرکت از حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود که شریک ضامن خوانده می شوند. ویژگی تعهد این شرکا این است که هر یک از آنان مسئول پرداخت تمام بدهی شرکت در مقابل طلبکاران است و مسئولیتش به آورده ای که به شرکت آورده محدود نمی شود.

شرکت نسبی

شرکت نسبی از جنبه های مختلف، مشابه شرکت تضامنی است ولی برخلاف آن، مسئولیت شرکای شرکت به نسبت مالکیت آن ها در سرمایه شرکت تعیین می شود

شرکت با مسئولیت محدود

این شرکت نیز از حداقل دو شریک تشکیل می شود ولی در آن بر خلاف شرکت های تضامنی و نسبی، مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت محدود به آورده آن ها در شرکت است

شرکت سهامی خاص

این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود و ویژگی بارزش این است که صاحبان سرمایه که به سهامدار تعبیر می شوند دارای اوراق سهم هستند نه اینکه مانند شرکت های پیش گفته، سهم الشرکه داشته باشند. در این نوع شرکت، سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است

شرکت سهامی خاص دو ویژگی دیگر نیز دارد

اول اینکه در آن، مسئولیت سهامداران محدود به مقدار سهام آن هاست؛ چیزی که در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز صادق است

دوم اینکه موسسان شرکت،یعنی شرکای اولیه آن، نمی توانند با پذیره نویسی، یعنی با مراجعه به عموم مردم، سرمایه شرکت را تامین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود موسسان هستند

شرکت سهامی عام

آنچه در مورد شرکت سهامی خاص گفته شد، در مورد شرکت سهامی عام نیز صادق است، جز اینکه اولاً در این نوع شرکت سهامداران باید لااقل پنج نفر باشند، ثانیاَ موسسان می توانند برای تشکیل سرمایه شرکت، با انتشار اوراق پذیره نویسی، اشخاص ثالث را در تامین سرمایه سهیم کنند

شرکت مختلط غیر سهامی

این شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود؛ با این توضیح که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده ای دیگر از شرکاء، مسئولیتشان محدود به آورده آن هاست

شرکت مختلط سهامی

این نوع شرکت ترکیبی است از شرکت تضامنی و سهامی خاص. به این ترتیب که یک یا چند نفر از شرکا در قبال اشخاص ثالث دارای مسئولیت تضامنی اند و عده دیگر که از آن ها به سهامدار تعبیر می شود، مسئولیتشان محدود به آورده آن ها است. تفاوت این نوع شرکت با شرکت مختلط غیر سهامی در این است که سرمایه شرکت به سهام تقسیم شده است و شرکای سهامدار حق مدیریت بر شرکت را ندارند و مدیریت شرکت فقط به شرکای ضامن مربوط می شود

شرکت های تعاونی

شرکت های تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند بلکه اگر موضوع آن تجاری نباشد، شرکت تجاری محسوب نمی شوند. این شرکت ها انحصاراَ تابع قانون بخش تعاونی هستند و تنها تصفیه آن ها تابع مقررات تصفیه در قانون تجارت است. در این شرکت ها فعالیت اشخاص عضو، عمده سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. حتی در قانون جدید بر کار اعضا بیشتر از گذشته تاکید شده است؛ تنها اشخاصی می توانند عضو شرکت تعاونی شوند که از اشخاص حقیقی باشند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد قوانین و مواردی که باید رعایت کنید، همچنین دسترسی به اطلاعات بیشتر در مورد انواع شرکت ها از لحاظ حقوقی، به قانون تجارت مراجعه کنید

Sorce: businessnewsdaily.com, companyregister.ir, قانون تجارت

Scroll to Top
Scroll to Top