تصویری از یک بخش از بودجه 1401 کشور ایران

زمان مطالعه < 1 دقیقه | کوچکترین خانه های این نقشه که می بینید 200 تا 300 میلیارد تومان و بزرگترین خانه این نقشه 62 هزار میلیارد تومان را نشان می دهند کوچکترین خانه ها به ترتیب مربوط هستند به صندوق رفاه دانشجویانتوسعه هنر در وزارت ارشادراهپیمایی اربعینسازمان اوج و سراج وزارت ارشادامور طلاب و روحانیون وزارت ارشادفعالیت های عقیدتی و …

تصویری از یک بخش از بودجه 1401 کشور ایران Read More »